بازارهای جهانی می توانند آینده بیت کوین را تحت تاثیر قرار دهند . آشفتگی این روزهای بازار نفت، جدال قدرت بین دو کشور روسیه…